Algemene voorwaarden

Omdat we het belangrijk vinden

Ondernemingsgegevens:


Creatievelynn

Kerkstraat 158,

1653 Dworp

info@creatievelynn.be

+32497792041

BE0724.526.355

Zaakvoerder: Lynn Van Looveren


Artikel 1: Algemene bepalingen


De website van #Creatievelynn, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 158, 1653 Dworp

BTW BE0724.526.355

(hierna '#Creatievelynn') biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online te bestellen via een contactformulier.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van #Creatievelynn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door #Creatievelynn aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief btw, met alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie-, verzend- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden #Creatievelynn niet. #Creatievelynn is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. #Creatievelynn is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het contactformulier op de website.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door #Creatievelynn. #Creatievelynn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online bestellen


Wanneer u via de website wil bestellen, loopt de bestelprocedure als volgt :

  • Via de pagina ‘Bestel jouw liefde hier’ Vult u het bestelformulier gedetailleerd in met vermelding van uw naam, e-mail, bestelling en verzendadres.

  • U krijgt binnen 24u een persoonlijke bevestigingsmail van uw bestelling met de betaalinstructies.

  • Na ontvangst van betaling zal het pakket worden klaargemaakt en verzonden. U ontvangt een verzendbevestigingsmail.De Klant kan op volgende wijzen betalen:

  • Via overschrijving op rekeningnummer BE73 0016 1261 1660

  • Met een cadeaucheque uitgegeven door #creatievelynn waarvan de geldigheid genoteerd staat op de cheque

  • Beerselbon#Creatievelynn is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Verzending en uitvoering van de overeenkomst


#Creatievelynn kan de aangekochte producten verzenden per post(pakket). Dit gebeurt volgens het standaard tarief van Bpost, nl. €5,70 (tenzij anders vermeld of overeengekomen). Bestellingen boven €150 worden gratis verzonden. De consument kan de producten ook gratis afhalen bij #Creatievelynn, na afspraak. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 8). De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de klant terug.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de #Creatievelynn. #Creatievelynn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Artikelen besteld via deze website worden geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het verzendadres, opgegeven door de klant geleverd binnen 8 weken na ontvangst van de betaling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan #Creatievelynn.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de #Creatievelynn was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van #Creatievelynn.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van #Creatievelynn te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen. Het terugsturen en terugbetalen van artikelen is enkel mogelijk indien deze ongeopend, ongebruikt en in originele verpakking zitten en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadiging, verknipping, enz.). Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen waaronder het gebruik van applicaties en stoffen die persoonlijk werden uitgekozen en waarvoor een forfait werd betaald. #Creatievelynn behoudt zich het recht deze forfait prijs te behouden.  Alvorens een artikel terug te sturen, contacteert de klant #Creatievelynn om dit mee te delen.

Het terugsturen van een artikel gebeurt op kosten van de klant en steeds op eigen risico. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

Het retouradres: #Creatievelynn, t.a.v. Lynn Van Looveren, Kerkstraat 158, 1653 Dworp, België.
De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 30 dagen na ontvangst van de onbeschadigde artikelen.
Indien de Klant na afloop van de termijn van veertien (14) werkdagen de geleverde zaken niet aan #Creatievelynn heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 8: Klantendienst


De klantendienst van #Creatievelynn is bereikbaar op het telefoonnummer +32497792041, via e-mail op info@creatievelynn.be of per post op het volgende adres: Kerkstraat 158, 1653 Dworp


Artikel 9: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, #Creatievelynn, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van uw bestelling.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@creatievelynn.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@creatievelynn.be.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


#Creatievelynn houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@creatievelynn.be

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door #Creatievelynn om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 11: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van #Creatievelynn. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 12: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


De algemene voorwaarden staan steeds onder voorbehoud.